Ps 100 Juig voor die Here

Deel hierdie boodskap op sosiale media!

BYBELSTUDIE OOR DIE PSALMS : Psalm 100

JUIG VOOR DIE HERE!

Hierdie psalm is die finale koningspsalm, en is deur die vroeë kerk in die môre gesing. Die hele aarde word opgeroep om die Here te loof en Hom die lof en eer te gee wat Hom toekom. Die Here self, as Koning, is die rede vir die blydskap in die dien (Hebr.: abad) van die Here. Die vorige psalms het al die redes gegee waarom die Here as Koning geprys moet word. Veral die goedheid (genade) en die geregtigheid van Jahweh is beklemtoon. By die ware God gaan hierdie twee aspekte van sy karakter saam, en dit maak Hom betroubaar. Hierdie psalm roep nou almal finaal op om die Here te prys, omdat Hy goed en getrou is. Sy goedheid en trou is vas en seker, want dit is vir ewig en daarom kan elke geslag in geloof daarop staatmaak.

Verse 1 – 2 : Met drie werkwoorde word die hele aarde opgeroep om die Here te eer:

Juig (roep uit)

Dien (werk)

Kom (gaan).

Die klem lê daarop om die Here met vreugde en gewilligheid te dien. Die aarde word genooi om in die teenwoordigheid van hierdie magtige Koning, die Almagtige, te kom! Hulle moet kom met gejubel en luide uitroepe van lof!

Verse 3 – 4 : Weer kom in hierdie verse drie werkwoorde voor wat die volk van die Here oproep om God te loof. Hulle moet besef wat ‘n voorreg dit is dat die Here Israel as sy volk uitgekies het, dat hulle Hom so moet dien dat hulle ‘n lig vir die nasies sal wees. Die werkwoorde is:

Weet (sien raak), erken

Gaan in

Prys (“bless”)

Die geestelike oë van die volk moet oop wees om die Here te sien vir wie Hy is. Daarsonder sal aanbidding net vormgodsdiens wees, wat die lewende God nie tot eer sal wees nie. Hy ken die harte van mense en soek dat ons Hom met opregtheid en uitbundige vreugde sal dien. Die blydskap kom dus voort uit ons liefde vir die Here. Daarom dat Paulus begin by liefde voor hy blydskap noem as vrug van die Gees (Gal. 5:22).

Vers 5 : Die rede waarom God geprys word, is drieledig:

Sy goedheid (liefde)

Sy genade (“kindness”)

Sy trou (waarheid)

Hierdie karaktertrekke van God maak Hom “standvastig”. Hy is en sal vir ewig so wees. Hierdie wonderlike eienskappe van die Here maak ‘n verhouding van vertroue moontlik. Die volk kan rus in “wie Hy is”. Hy is Jahweh, die een wat is wat Hy is, die groot ”EK IS”! Hy sal ook sy liefde en trou aan die volgende geslagte openbaar, maar dit is belangrik dat hulle dit moet raaksien en inneem met geestelike openbaring, sodat hulle Hom werklik kan ken. Dan sal hulle ook die Here dien met blydskap!

Deur ons Afrikanergeslagte heen was God ook getrou en het Homself keer op keer aan ons volk geopenbaar. Vanaf die tyd van die Voortrekkers is Psalm 100 gesing en het dit een van die mees geliefde psalms van ons volk geword. GOD SE LIEFDE EN TROU IS TOT IN EWIGHEID!

1 Juig al wat leef, juig voor die Heer!                      3. Gaan deur sy poorte in met lof,

   Dien God met blydskap, gee Hom eer;                     met lofsang in sy tempelhof;

   Kom nader voor sy aangesig,                                   kom in sy huis, o bondsvolk, saam;

   prys Hom met ‘n lofgedig!                                         Verhef sy lof en prys sy Naam.

2 Die Heer is God, erken dat Hy                              4. Want goedertieren is die Heer;

   ‘n eie volk vir Hom berei                                            sy goedheid eindig nimmermeer;

   ‘n volk om Hom te dien en vrees                               sy trou en waarheid hou hul krag

   skape van sy wei te wees.                                         tot in die laaste nageslag.