Ps 99 Buig voor die heilige Koning

Deel hierdie boodskap op sosiale media!

BYBELSTUDIE OOR DIE PSALMS : Psalm 99

BUIG VOOR DIE HEILIGE KONING !

Jahweh is Koning! Hy is heilg en regverdig! Hy is groot bo almal! Dít is die duidelike boodskap van dié psalm. Daarom moet hy “verhoog” word. Hy moet erken word vir wie Hy is. Sy groot en ontsagwekkende Naam moet geloof word. Hierdie psalm is dus nog deel van die koningspsalms, wat handel oor die regverdige regering van Jahweh as Koning. Dit is die Here Jesus wat in die Nuwe Testament verder en duidelik geopenbaar is as die Here Jesus Christus. Hy sit aan die regterhand van God en is besig om sy vyande aan Hom te onderwerp. Dit sal uitloop op sy wederkoms wanneer Hy sal kom met sy magtige engele om wraak uit te oefen op hulle wat sy koningskap verwerp het. Hy is as Koning ook Verlosser wat sy volk uit Egipte uitgelei het en hulle beskerm het binne-in die wolkkolom. Hy is teenwoordig in die midde van sy verloste volk. In die Nuwe Testament verlos Hy sy volk van die slawerny van sonde en die mag van die duiwel (Kol. 1:13-14), en belowe dat Hy hulle nooit sal verlaat of in die steek laat nie (Hebr.13:5b).

Verse 1 – 3 : Die psalm word in drie dele verdeel deur die drie keer wat Jahweh as “die heilige” (v. 3, 5, 9) beskryf word. Hy is Koning oor al die volke, al is almal nog nie aan hom onderwerp nie. Hy troon op die gerubs in die allerheiligste waar Hy teenwoordig is in die tempel. Dit is ‘n afbeelding van die hemelse heiligdom waar God bokant die magtigste engele woon (Jes. 6:3-5) en waar Jesus nou sit aan die regterhand van die Vader (Hebr. 8:1-2). Die heilige en magtige engele om die troon van God, wat nooit gesondig het nie, laat die aandag val op die grootheid en heiligheid van die Here. Die aarde behoort te sidder by die besef van sy oneindige grootheid en heiligheid. Hy is drie maal heilig.

Verse 4 – 5 : Die krag van die Here is genoeg om sy geregtigheid uit te voer. Hy is sterk genoeg om dit te laat gebeur. Sy optrede bevestig nou al dat Hy regverdig is as Koning. Hy doen reg en geregtigheid onder die nageslag van Jakob. Daarom moet die volk laag buig voor die voetbank van sy voete. Heilig is Hy! Sy geregtigheid is gegrond in sy heiligheid. Hy is oneindig in krag, sodat Hy ook sy heiligheid sal laat geld in volmaakte geregtigheid. Daarom behoort die volke te bewe!

Verse 6 – 9 : God het Hom in sy heiligheid ook aan mense geopenbaar. Hierdie heilge manne van God het ook die aandag laat val op God se heiligheid. God se leiers wat Hy geroep het, was ‘n voorbeeld vir die volk, omdat hulle ‘n heilige respek vir God gehad het. Mense wat werklik ‘n ontmoeting met die lewende God gehad het, sal in hul optrede wys dat hulle die grootheid en regverdigheid van God respekteer. Hulle was gehoorsaam aan God. Hulle het geluister na sy woord. Hulle het tot God gebid en Hy het hulle verhoor. Daar was kommunikasie tussen hierdie heilige God en die godsmanne van ouds, soos Aäron, Moses en Samuel. Hulle het as priesters tussen die volk en God gestaan en sy woord aan hulle oorgedra. Hulle het namens die volk by God in gebed ingetree. Die hoë God is dus ‘n God wat kommunikeer en Homself openbaar aan nietige mense. Hy leer hulle sy wil en verwag dat hulle Hom sal gehoorsaam. In sy heiligheid straf hy hulle ook regverdig as hulle sondig en ongehoorsaam is. Tog is Hy ook genadig en vergewe as hulle hul voor hom verootmoedig en hul sondes bely. Hy is ‘n regverdige en sagmoedige Koning. Daarom het Hy veel later op ‘n donkie gery toe sy koningskap geprys is en Hy gehuil het oor Jerusalem wat hom nie wou bekeer nie. (Jer. 7:13, Mat. 23:37-39, Luk. 19:35-44)

Daarom sluit die psalm met die oproep om die Here onse God te verhoog en onsself voor hom te “verlaag”! Die besef van sy grootheid en heiligheid maak ons nederig. Hy is ‘n God van liefde en heiligheid. Daarom vergewe Hy en straf Hy waar sy koningskap dit vereis. Ons moet sy grote Naam loof! God is drie maal heilig! Hy is volmaak heilig as Vader, Seun en Gees!