Ps 98 Sing tot eer van die regverdige Koning

Deel hierdie boodskap op sosiale media!

BYBELSTUDIE OOR DIE PSALMS : Psalm 98

SING TOT EER VAN DIE REGVERDIGE KONING!

psalm gaan nog steeds oor die regverdige Koning van Israel en is baie soortgelyk aan Psalm 96. Hy is meer as net Koning van Israel. In sy verhouding met Israel openbaar Hy Hom aan al die nasies as Koning van die hele wêreld. Al die nasies moet hom leer ken as die enigste en ware God en Heerser oor die ganse skepping. Hy is die regverdige Regter wat oppad is om sy regverdige regering te laat kom oor die hele wêreld en ook as die groot Regter almal te oordeel. Dit is Jahweh, die een wat is wat Hy is en wat in homself die ewige lewe het. Hy is die kragtige Verbondsverlosser wat sy volk telkens weer van hul vyande verlos. Deur sy oorwinning openbaar Hy Hom as die getroue Verbondsgod wat kragtig uitred. Sy trou aan Israel word bewys deur die oorwinning wat Hy gee. Daardeur kan die hele wêreld sien Hy is wie Hy sê Hy is en Hy doen wat Hy beloof het aan sy volk om te doen. Daarom moet die hele wêreld juig oor so ‘n getroue God!

Verse 1 – 3 : Elke keer as die Here weer uitredding gee, moet ‘n nuwe lied gesing word oor die regterhand van die Here en sy heilige arm waarmee Hy die oorwinning bewerk. Hy doen wonders in sy reddingsdade waarmee Hy geregtigheid in en deur sy optredes laat geskied. Sy verlossingsdade is dade van geregtigheid en van oordeel oor sy vyande. Dit is ook dade van goedheid en trou aan sy volk. God is goed en regverdig. Die verste lande het kennis geneem van sy kragtige en regverdige optrede. In God se karakter gaan liefde en trou (waarheid) altyd saam.

Verse 4 – 6 : Met drie Hebreeuse werkwoorde word almal opgeroep om die Here te loof (v. 4). Letterlik: ”roep uit, breek uit en sing!” Uitbundige vreugde kenmerk die lofprysinge van die verlostes. Maak musiek met allerhande musiekinstrumente tot eer van die Here! Juig in die teenwoordigheid van die Here, die Koning! Die Koning gee rede tot vreugde. Die volk van die Here is só getuies van sy uitredding. Die oorwinning wat die Here bewerk het, is ten goede vir Israel en tot getuienis voor die nasies. So kan hulle ook die ware God leer ken en verlos word van hul afgode. Die hele wêreld moet God eer!

7 – 9 : Die natuur moet ook saam die Here loof. Die see, die riviere en berge moet God loof en voor hom jubel. Die natuur verkondig die almag van die Here en sien uit na die volle verlossing wanneer Hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel en ‘n finale regverdige koninkryk daar sal stel wat vir ewig sal bestaan. Die oorwinning wat Hy vir sy volk gegee het, waarsku dat die finale oordeel kom. Dit is die waarborg dat Hy sal kom om die wêreld in geregtigheid te oordeel. Dit is die onderpand van die komende Godsryk. So sal die beloftes, wat God deur Jesaja gemaak het, ook in vervulling kom. “Die Here God kom, Hy is die Magtige, Hy regeer. Hy bring die volk saam wat Hy Syne gemaak het, dié wat aan Hom behoort, is by Hom (Jes. 40:10). “Vir ons is ‘n Seun gebore, aan ons is ‘n Seun gegee, Hy sal heers . . . Sy heerskappy sal uitbrei en vir altyd vrede bring . . . Hy sal sy koninkryk vestig deur reg en geregtigheid.” (Jes. 9:5-6)

Daarom moet die Nuwe Testamentiese kerk ook juig oor die vervulling van hierdie beloftes. “Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en geestelike liedere sing tot eer van God!” (Kol. 3:16) Want Hy sal die gelowiges by sy wederkoms finaal verlos van dié wat hulle vedruk het: ” . . . en aan julle wat verdruk word, verligting te gee saam met ons in die openbaring van die Here Jesus met sy magtige engele in vuur en vlam wanneer Hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie en op die wat die evangelie van onse Here nie gehoorsaam is nie . . . wanneer Hy kom om verheerlik te word in sy heiliges en bewonder te word deur almal wat glo, IN DAARDIE DAG . . . !” (2 Thes. 2:7-10 – OV)

“ . . . en aan julle lyding, en ons s’n, sal Hy ‘n einde maak wanneer die Here Jesus met sy magtige engele in ‘n vuurvlam uit die hemel verskyn. Dan sal Hy die mense straf wat nie vir God ken nie en dié wat die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam nie . . . Dit sal gebeur op die dag wanneer Hy kom om verheerlik te word deur dié wat aan Hom behoort, om eer te ontvang van almal wat glo.”