Ps 86 Ek bid want U verhoor my

Deel hierdie boodskap op sosiale media!

BYBELSTUDIE OOR DIE PSALMS : Psalm 86

EK BID, WANT U VERHOOR MY !

Hierdie psalm is die uitdrukking van direkte persoonlike gemeenskap met God, wat baie intiem is. Dit is iemand wat God liefhet en ken deur baie benoudhede, en ook goeie ervarings. Dit is iemand wat ‘n vaste vertroue op God het as die soewereine wese wat alles beheer en wat alles kan doen. Hy vind in die Here se goedheid en genade vastigheid. Die eienskappe van God bring hom telkens tot lof aan God en vertroue op sy almag. Hy fokus meer op wie God is as op sy eie swakhede. Hy is totaal afhankilik van God en het vrymoedigheid om binne sy intieme verhouding met God sy behoeftes na vore te bring. Wie anders is die digter as Dawid, die man na God se hart, wat voortdurend met sy hart uitreik tot God!

Verse 1 – 6 : Dawid vra dat die Here sy gebed moet verhoor om ‘n hele paar redes.

Die eerste is dat hyself heilig en toegewyd aan God lewe. Daarmee bedoel hy dat hy ten volle in alles aan God oorgegee is. Hy hou niks terug nie. Hy is reserweloos op God gewerp, want hy vertrou nie meer op homself of op mense nie. Hy het geen alternatief meer as God self nie, want hy het alle alternatiewe prysgegee.

Die tweede rede wat hy gee, is dat hy God vertrou. Hy hou nie ‘n agterdeur oop om op ander dinge te vertrou nie. Vir elke aspek van sy lewe vertrou hy op die Almagtige (Elohim), want hy het klaar elke aspek oorgegee.

Die derde rede wat hy gee, is dat hy aanhou bid. Hy hou nie op nie. As hy niks van God hoor nie, is dit nie rede om te stop om te bid nie, maar juis meer rede om aan te hou. Hy hou juis aan met bid om genade omdat God se karakter oorvloed van genade is.

Die vierde rede waarom God hom moet verhoor, is omdat hy sy blydskap in die Here self soek en nie noodwendig in die gebedsverhoring nie. Gebed is gemeenskap met God en hy verlang dat sy siel hom nog meer in die Here sal verbly, omdat God self daardie blydskap in hom werk tydens gebed.

Verse 7 – 13 : Hy praat met God oor God self. Hy beskryf hoe hy God ken. Omdat God is wat Hy is, het hy die verwagting dat God hom sal verhoor. Daar is niemand soos God onder die valse gode nie en sy werke kan met niks en niemand anders s’n vergelyk word nie. As God wonders doen, besef die nasies dat Hy die ware en lewende God is. Hulle sal dan die Naam van die Here eer. God se optredes waarmee Hy sy kinders verlos, is ‘n kragtige getuienis voor die nasies wat hulle tot geloof sal bring. Hy weet God alléén is God en sy wonders openbaar sy grootheid. Daarom wil hy sy hart reg hou met God en nog meer leer van hoe om in die wil van God te lewe. God moet voortdurend in sy hart werk om die Here met ‘n opregte en eerlike hart, vol respek vir Hom, te dien. Hy verklaar dat hy in God se waarheid sal wandel. Dit wat vir God reg is, sal vir hom reg wees, en dit wat volgens God verkeerd is, sal vir hom verkeerd wees. Daar is net een regte pad, en dit is dit wat God self as waarheid openbaar. Hy wil meer en meer daarvan leer. Hy wil die Here loof en eer met SY HELE HART! Net ‘n persoon wie se hele hart aan God oorgegee is, kan God in werklikheid ook met sy HELE HART loof! Hy het alreeds beleef hoe die Here hom uit die dood gered het.

Verse 14 – 17 : Mense wat God nie in ag neem nie, het weer teen Dawid opgestaan. Hulle is vermetel en genadeloos. Hulle soek sy lewe. Hulle is agterbaks, ontrou en wreed. Maar God is in teenstelling met hulle net die teenoorgestelde. God is barmhartig, genadig, geduldig en getrou. Daarom weet hy God sal hom nie in die steek laat nie. Hy bid om krag om voort te gaan in die stryd as God se koning. Hy vra dat die Here so sal optree dat sy haters sal sien God self het ingegryp. Dit sal hulle skaam maak as hulle besef hulle het eintlik God self uitgedaag. Die Here (Jahweh = Verlosser) is die een wat self bestaan en wat sy volk verlos. Hy is die Verbondsgod wat getrou is aan sy beloftes. Hy is die een wat altyd weer sy volk verlos. Daarop vertrou Dawid sonder om te twyfel. Die Here se verlossing bring hulp en troos. God is ‘n helper in tye van nood. Sy verlossing bemoedig dié wat daarom gebid het!

Hebr. 13:5-6 → Hy is ‘n Helper wat jou nie in die steek laat nie, ook finansieël.

Lees ook Ps. 118:6-9.