Ps 96 Loof die regverdige Regter en Koning

Deel hierdie boodskap op sosiale media!

BYBELSTUDIE OOR DIE PSALMS : Psalm 96

LOOF DIE REGVERDIGE REGTER EN KONING !

Die Here is die regverdige Regter wat regverdig sal oordeel oor die nasies. Hy moet deur die ganse skepping geprys en geëer word vir die lof wat Hom toekom as REGVERDIGE REGTER. Tans is daar nog baie onreg in die wêreld, maar die Here sal kom om te oordeel en reg te laat geskied. Hy is die ware God en al die ander gode is nikswerd misleiding. Die wêreld van die afgode is vol vrees, onregverdige oordele en opstand. Die Here sal ‘n nuwe orde in die wêreld bring wat uit geregtigheid en liefde bestaan. Daarom moet tot die Here ‘n nuwe lied gesing word in voorbereiding van sy koninkryk wat al meer sal deurbreek tot die groot oordeelsdag plaasvind.

Verse 1 – 6 : Die digter roep die volk van God op om tot God se eer ‘n nuwe lied te sing, omdat sy verlossing verkondig moet word, van sy eer getuig moet word en van sy wonders vertel moet word. So sal die ander volke ook die ware God leer ken. Die Here moet verder geloof word weens sy grootheid wat respek afdwing. Hy is bo alle gode, want al die gode is afgode. Hy is die Koning van die wêreld met die hoogste gesag, en met majesteit en heerlikheid wat uit Hom straal. Sy krag is onbeperk en sy skoonheid mooier as alles wat Hy geskep het. Die heil (verlossing) van die Here moet elke dag verkondig word. Dit is die boodskap dat God as Verlosser die wêreld sal verlos van ongeregtigheid en onregverdigheid. Die verlossing (jeshua) sal al meer oorwin tot wanneer God as Jeshua (Jesus) self na die aarde sal kom om die wêreld van sonde te verlos. (Mat. 1:21)

Verse 7 – 8 : Die digter roep die volke van die aarde herhaaldelik op om aan God die eer en krag toe te ken wat Hom waardig is. Sy naam moet geëer word en offers moet aan Hom gebring word om te erken dat Hy God is. Almal moet na sy tempel kom en Hom aanbid. Voor Hom moet ons bewe by die besef van sy grootheid en heerlikheid en mag. Die aanbidding tot God is ook in sigself ‘n getuienis tot die ongelowige nasies. Wanneer hulle die respek en nederigheid van die aanbidders sien, kan dit hulle bring tot ‘n besef van wie God is. So kan hulle verlos word van die leuen van afgodery. God se heerlikheid is veral ook gesetel in sy heiligheid. Hy is in sy wese heilig, en daardie heiligheid straal ‘n onbevlekte heerlikheid uit wat ons sal bring tot aanbidding, namate dit aan ons geopenbaar word.

Verse 10 – 13 : Die volk van God moet aan die volke verkondig dat die Here Koning is. Daarom sal Hy vastigheid bring in hierdie onseker en onstandvastige wêreld. Hy sal die volke regverdig oordeel. God se regverdige oordeel en heerskappy sal op die ou end permanente geregtigheid en standvastigheid bring. Daarom kan die hemele bly wees en die aarde juig. Die skepping kan juig saam met die lofliedere van God se volk omdat die verlossing kom. Die ewige koninkryk van God sal ook na die aarde kom en permanente geregtigheid bring. Daarom kan die plante en diere ook juig omdat hulle deel sal kry aan die volmaakte bedeling wat kom met die wederkoms van Jeshua. Jesus as verlosser kon geen ander naam hê nie. Sy naam moet verkondig word oor die wêreld tot die wederkoms aanbreek. Hy sal die wêreld oordeel in geregtigheid en waarheid. Sy waarheid (trou) is onveranderlik en bring ewige geregtigheid. Die gelowiges en die hele wêreld moet nou al in geloof vooruit kyk na die volle verlossing wat sal aanbreek by die tweede koms van Christus. Maar nóú al kan hulle deel word van die koninkryk as hulle die Koning en sy verlossing aanvaar en hulle met Hom assosieer. Die volk moet die boodskap van redding uitdra na alle nasies. Hoeveel te meer moet die kerk van die Here vandag die goeie nuus, dat daar verlosssing is in Jesus, verkondig oor die hele wêreld: “Hý bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie”. (Hand. 4:12) Die Nuwe Testament het reeds aangebreek waar die verlossing bewerk is. Die nuwe lied kan en moet veral nou hard en duidelik gesing word dat die wêreld dit kan hoor. Hulle moet die boodskap duidelik hoor: “Bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom!” (Mat. 3:2)